Skip links

קורס שמות קודש

קורס שמות קודש


ידוע הדבר אשר מכל פסוקי התורה יוצאים שמות קדושים בעלי כוחות רוחניים גבוהים אשר יכולים לעזור לנו בחיינו.

אנו לומדים חלק מהשמות הקדושים , את המקור שלהם ואיך אנו יכולים להשתמש בהם ולהעזר בהם במקרה הצורך.

נלמד את הדרך לייחד ייחודים ולחזק את כוח המחשבה כך שנוכל לאחוז מחשבה אחת תקיפה לאורך זמן.

מיועד לבוגרי קורס בסיס כקורס מעשי משלים